“We’re at a transformative moment in the history of the corporation. 

Traditional accounting can’t fully account for corporate value in a world dominated by intangible assets.”  

Integratedreporting.org

 

 
Samþætting fjárhagslegra upplýsinga og stjórnendaupplýsinga
í skýrslu stjórnar

Í upphafi skal
endinn skoða

Í skýrslu stjórnar skal samþætta, samtengja og staðfesta þær stjórnendaupplýsingar (e. management report) sem eru mikilvægar fyrir hagaðila.  Upplýsingarnar þessar skulu gefa skulu glöggt yfirlit yfir árangur og þróun starfseminnar, áhrif og óvissuþætti.  

Mikilvægt er að fyrirtæki og stofnanir aðlagi upplýsingagjöf sína að breyttum  lagaákvæðum á sviði stjórnendaupplýsinga, sbr. ný ákvæði í 66 gr. ársreikningalaga og undirbúi sig fyrir enn auknar kröfu í farvatninu skv. ákvæðum CSRD-tilskipunar ESB.   

Samkvæmt ákvæðum CSRD-tilskipunarinnar skal auk sjálfbærniupplýsingar veita heildstæðar upplýsinga um stöðu allra mikilvægra óefnislega virðisþætti (e. key intangiable resources) sem starfsemislíkan viðkomandi skipulagsheildar byggir á.  

Hinar nýju kröfur ná til stórra fyrirtækja með auknum kröfum til fyrirtækja með skráð verðbréf og opinberra aðila sem sem byggja reikningsskil sín á stöðlum IFRS/IPSAS. Hjá þessum aðilum skal endurskoðunarnefnd bera ábyrgð á að tryggja heilindi þeirra upplýsinga sem veittar eru.

Kontra veitir ráðgjöf um framsetningu þessara upplýsinga í árlegum reikningsskilum og um uppbyggingu innri ferla og stjórnarhátta sem upplýsingagjöf þessi skal byggja á í samræmi við markmið og kröfur um ábyrga stjórnarhætti  

Kontra Nordic er í farabroddi þekkingaruppbyggingar á þessu sviði hér á landi.

Kontra byggir ráðgjöf sína á gildandi lögum, leiðbeiningum reikningsskilaráðs og alþjóðlegum kröfum í farvatninu um samþættingu og samtengingu sem tengja verða hluti innleiðingar CRSR-tilskipunar ESB, sem byggja á niðurstöðum TCFD-vinnu alþjóða fjármálastöðuleikaráðsins og sem er samhljóða  megininntaki hins nýja IFRS S1 staðalsins og nýrra viðmiða sem beint er til opinberra aðila skv. stöðlum IPSAS. 

Upplýsingar um árangur, óvissuþætti og sjálfbærni sem stjórn skal staðfesta í skýrslu sinni í ársreikningi þurfa að vera með vísan til viðeigandi árangursvísa auk umfjöllunar um stöðu þeirra óefnislegu virðisþátta sem viðskiptalíkanið byggir á. Í tilviki skráðra félaga skal upplýsingagjöfin ná til allra þeirra þátta sem hafa áhrif geta haft á heildarvirði félags á markaði. 

Upplýsingagjöfin skal byggja á grunni greinargóðrar lýsingar á viðskiptalíkani félagsins í skýrslu stjórnar út frá því hvernig félagið skapar virði fyrir haghafa þess.  

Í samræmi við fyrirliggjandi kröfur leggur Kontra áherslu á framsetningu viðskiptalíkans út frá virðissköpun, greining hagahafa og að hugað sé að heildarsamhengi upplýsing og viðeigandi samtengingu fjárhagslegra og ófjárhagslegra upplýsinga – í samræmi við viðmið um bestu framkvæmd á þessu sviði. Það eru viðmið um samþætta upplýsingagjöf (Integrated Reporting) sem IFRS Foundation vísar nú til og sem er grunnur nýrra tilskipana ESB á þessu sviði.  

Við leggjum áherslu á veita heildstæða ráðgjöf um hvernig standa skal að samþættingu þeirra upplýsinga stjórnenda sem lögum samkvæmt skal staðfesta í skýrslu stjórnar í ársreikningi .  

Upplýsingar sem stjórn þarf að staðfesta í skýrslu sinni, sem í breyttu umhverfi skipta höfuðmáli fyrir ásýnd og orðspor félaga.